Stiftelsens stadgar

Stadgar för stiftelsen, org. nr. 802426-3868

Bakgrund 

Stiftelsen uppfattar att barn och ungdom med invandrarbakgrund av kulturella och andra skäl ofta har betydligt sämre simkunskaper än sina svenska jämnåriga. Detta leder till att dessa är klart överrepresenterade i olycksstatistiken avseende olyckor i och vid vatten.

Ändamål

Stiftelsen har tillkommit i syfte att genom upprop samla in medel för att stödja och bistå Svenska Simförbundets verksamhet att utveckla simkunnigheten, främst hos barn och ungdomar med invandrarbakgrund.

Styrelse 

Styrelsen utses av styrelsen i simklubben H2O och skall bestå av medlemmar i simklubben. Ordföranden i simklubben skall ingå i styrelsen. Styrelsen utser inom sig ordförande. Beslut tas med enkel majoritet.  Ordföranden har utslagsröst.

Firmateckning

Firma tecknas av två ledamöter i förening.

Förvaltning

Donerade och insamlade medel förvaltas av styrelsen. Medlen skall förvaltas med ambition att uppnå optimal avkastning under beaktande av god riskspridning. Erforderlig del av finansiella medel disponeras för simundervisningen. Resten fonderas.

 Säte

Stiftelsens säte är i Stockholm. 

Räkenskapsår

Kalenderår med start 2010-01-12.

Revision

Revisor skall utses av simklubben H2Os styrelse.

Ändringar i stiftelseurkunden

Styrelsen kan fatta beslut att ändra eller upphäva samtliga stadgar utom stiftelsens ändamål. För ändring krävs inte tillstånd av myndighet.

 

Stockholm den 19 september 2013 

Stellan Lindqvist ordf.                        Ulf Bellander             Torsten Josephson

Lennart Uhlmann                               Per Westlund

Kontakta oss

Simklubben H2Os Insamlingsstiftelse
c/o Stellan Lindqvist
Karlavägen 22,
114 31 Stockholm
Tel: 070-5545573, vardagar kl 9-17

Hjälp oss sprida vårt budskap

Vill du hjälpa oss att sprida vårt budskap? Lägg upp vår logga nedan på er webbsida eller Facebooksida och länka tillbaka oss.